Nie masz pomysłu, w jaki sposób poszerzyć swoje zawodowe możliwości? Zdobądź uprawnienia do obsługi wózków widłowych i zostań jednym z operatorów. Te niezwykle sprawne i wydajne urządzenia transportu bliskiego są wykorzystywane niemalże w każdym magazynie, hurtowni, hali produkcyjnej.

Czym jest wózek widłowy?

To wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia – tak głosi definicja Urzędu dozoru Technicznego. Zbudowany jest z podwozia, silnika, nadwozia z kabiną lub bez i platformy podnośnikowej z napędem mechanicznym. Wózki widłowe to urządzenia, przeznaczone do jednego typu pracy – transportu bliskiego materiałów i urządzeń, przemieszczanych w poziomie i pionie:

 • załadunku i rozładunku palet, bel, szpul z wagonów i samochodów,
 • obrotem paletami na regałach magazynowych.

Wózki widłowe dzielą się na typy ze względu na:

 • lokalizację wideł względem osi podłużnej widlaka na przednie i boczne,
 • rodzaj napędu – elektryczne i spalinowe,
 • rodzaj konstrukcji podwozia – kołowe cztero i trójkołowe lub gąsienicowe,
 • udźwig,
 • rodzaj mechanizmu podnoszenia – mechaniczne lub hydrauliczne, rzadziej hybrydowe lub elektryczne

Przepisy.

Wielu ludzi wciąż operuje nomenklaturą, nieużywaną już w określaniu wózków jezdniowych podnośnikowych i zalicza je do kategorii II WJO. Nie zmienia to jednak faktu, że wózki widłowe są objęte pełnym dozorem technicznym, co oznacza:

 • konieczność rejestracji urządzenia w UDT,
 • obowiązek dokonywania okresowych przeglądów i uzyskiwania czasowego dopuszczenia do eksploatacji,
 • obowiązkowy certyfikat dla osób do serwisowania i uprawnienia na obsługę wózka widłowego.

Jedyną jednostką certyfikującą do serwisowania i obsługi wózków widłowych, realizującą zadania dozorowe i wydającą uprawnienia na wózki widłowe na terytorium Polski jest Urząd Dozoru Technicznego. Pełny dozór techniczny oznacza, że wózki jezdniowe podnośnikowe podlegają obligatoryjnym kontrolom okresowym oraz doraźnym zwykłym i doraźnym powypadkowym. Kontrole okresowe mają na celu sprawdzenie stanu technicznego, wypełnienie zaleceń z poprzedniej kontroli, sprawdzenie oznakowania ostrzegawczego i informacyjnego. Podstawę prawną do objęcia wózków dozorem jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

Uprawnienia na wózki widłowe – szkolenia i procedury.

Przygoda ze zdobyciem uprawnień operatora wózka widłowego, wiąże się z koniecznością odbycia odpowiednio przygotowanego szkolenia, prowadzonego przez specjalistyczne centrum dokształcania zawodowego. Jednakże nie każdemu będzie dane wziąć w tej przygodzie udział, bowiem kurs na wózki widłowe jest przeznaczony dla osób, które:

 • ukończyły 18 rok życia,
 • pragną poprawić swoją pozycję na rynku pracy lub zapewnić na nim lepszy start,
 • posiadają zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy operatora wózka widłowego,
 • legitymują się wykształceniem co najmniej podstawowym,
 • które dokonały opłaty za kurs.

Przebieg szkolenia na operatora wózków widłowych.

Kurs na uprawnienia na wózki widłowe ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy o prawidłowej eksploatacji i obsłudze wózków widłowych oraz bezpiecznym organizowaniu stanowisk ich pracy. W jego agendzie znajdziesz zagadnienia, obejmujące:

 • wiadomości o rodzajach wózków,
 • informacje o regulacjach prawnych, dozoru UDT oraz bezpieczeństwa pracy,
 • rodzajach zabezpieczeń, jakie posiadają wózki widłowe
 • wiedzę z zakresu technicznych aspektów budowy wózków, ich stateczności, mechanizmów roboczych i zespołów napędowych,
 • rodzajach sterowania,
 • wiedzę o obowiązkach operatora w zakresie czynności konserwacyjnych i eksploatacyjnych do wykonania przed przystąpieniem do pracy, w jej trakcie oraz po zakończeniu,
 • zajęcia praktyczne z operowania ładunkiem, manewrowania wózkami,

Kurs na wózki widłowe w części teoretycznej organizujemy na terenie naszego ośrodka, albo on-line, korzystając z przygotowanych do tego sal. Ta część kursu trwa 44 godziny i jest prowadzona przez doskonale przygotowanych wykładowców, posiadających wszystkie kwalifikacje. Do nauki teorii wykorzystujemy najlepsze materiały dydaktyczne, wzbogacone o prezentacje, animacje i filmy. Nasze kursy to majstersztyk dydaktyki i nowoczesnych metod angażowania uwagi uczestników.

Część praktyczna kursu trwa 15 godzin i obejmuje zajęcia z obsługi wózków jezdniowych:

 • pracę z ładunkiem,
 • naukę jazdy i manewrowanie wózkiem,
 • transport pionowy ładunku na różne wysokości,
 • naukę czynności konserwacyjnych.

Prowadzona jest przez najlepszych praktyków z dziedziny obsługi i konserwacji wózków. Dlatego część praktyczna kursu na operatorów wózków widłowych przynosi trwałe efekty w postaci konkretnych umiejętności.

Przygotowanie do egzaminu na uprawnienia UDT.

Zakończenie kursu na wózki widłowe w części teoretycznej i praktycznej poświadczamy, wydając zaświadczenie o jego odbyciu, postępując w trybie Rozporządzenia Ministra Edukacji, które nie jest równoznaczne z posiadaniem uprawnień . Daje to jednak uczestnikowi prawo do złożenia egzaminu państwowego i, po jego zaliczeniu, zdobycie zezwolenia na pracę, jako operator wózków jezdniowych.

Kategorie WJO – czy nadal obowiązują?

Kategoria II WJO (oznaczenie sprzed zmiany prawa), jako nadrzędna nad kategorią III WJO, pozwala operatorom posiadającym uprawnienia na wózki widłowe, obsługiwać wózki jezdniowe bezkabinowe i „paleciaki” elektryczne.

Nomenklatura II WJO i III WJO nie obowiązuje, choć wciąż jest stosowana „zwyczajowo”. Od momentu wejścia w życie rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych z 21 maja 2019 r., obowiązuje nazewnictwo według załacznika nr 3 do Rozporządzenia.

Wciąż jednak pozostaje rozróżnienie na kategorię wyższą uprawnienia na wózki widłowe i niższą. By pracować, jako operator wózka widłowego, wystarczy „niższa” kategoria. Uprawnienia kategorii wyższej obejmują wózki jezdniowe podnośnikowe zmechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

Co ważne, operatorzy wózków widłowych nie posiadają uprawnień do obsługi urządzeń ze zmiennym wysięgiem, jakim są ładowarki teleskopowe. Uprawnienia te są wydawane w oddzielnym trybie.

Egzamin UDT.

Na wstępie należy zaznaczyć, że koszt, jaki ponosi kandydat do uprawnień w związku z opłatą za kurs na wózki widłowe, nie obejmuje kosztu egzaminu. Kursanci muszą wnieść opłatę za egzamin, co regulują przepisy Ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym. Urząd Dozoru Technicznego nie wyznacza terminu egzaminu. Nasz ośrodek występuje w imieniu kandydatów na operatorów wózków do regionalnej dyrekcji UDT z wnioskiem o egzamin. Uczestnik kursu ma prawo przystąpić do sprawdzianu przed komisją państwową w dowolnym terminie, wyznaczonym przez UDT.

Przebieg sprawdzianu.

W pierwszej kolejności sprawdzana jest wiedza teoretyczna. Odbywa się to za pomocą testów jednokrotnego wyboru, w którym kandydaci zaznaczają poprawne odpowiedzi. Po zakończeniu części pisemnej i sprawdzeniu jej wyników, komisja sprawdza umiejętności praktyczne, pod warunkiem, że egzamin teoretyczny został zaliczony. Po zaliczeniu obu części, wydawane są zaświadczenia o zaliczonym egzaminie i wystawiane imienne świadectwa kwalifikacyjne na wózki widłowe.

Termin ważności uprawnień.

Świadectwo kwalifikacyjne na wózek widłowy jest bezterminowe w kraju i za granicą. Operator wózka, by podtrzymać ważne uprawnienia, musi posiadać świadectwo pracy przy operowaniu wózkami.

Zapraszamy na inne nasze kursy. Można na nich zdobyć kwalifikacje do obsługi wózków ze zmiennym wysięgiem a także odbyć kurs z wymiany butli gazowej, który może być uzupełnieniem szkolenia na operowanie wózkiem podnośnikowym. Wśród pojazdów UTB, bardzo często spotyka się bowiem te, napędzane paliwem LPG.