Kurs na podesty ruchome

Zapraszamy na szkolenie na podesty ruchome przejezdne potocznie zwane podnośnikami czy też zwyżkami. Szkolenie ma na celu przygotowanie do egzaminu państwowego przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Wymagania dla uczestników:

ukończone 18 lat

wykształcenie minimum podstawowe

brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności operatora

Szkolenie na podesty ruchome

Organizujemy kursy na podesty ruchome przejezdne: wolnobieżne, samojezdne montowane na pojeździe, przewoźne, podnośniki koszowe, podnośniki nożycowe z egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego. Szkolenie, a zarazem egzamin państwowy, składają się z części teoretycznej, teoretyczno-praktycznej i praktycznej.

Jako firma pragniemy jak najlepiej przygotować szkolących się do egzaminu, dlatego też kurs prowadzony jest przez doświadczonych specjalistów w tej dziedzinie.

Zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego są ważne 5 lat.

szkolenie na podesty ruchome
szkolenie na podesty ruchome
podesty ruchome przejezdne

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

Podest ruchomy przejezdny to maszyna przeznaczona do przemieszczania osób na wyznaczone stanowiska robocze, na których wykonują prace z platformy roboczej, zakładając, że pracownicy wchodzą i schodzą z platformy w jej jednym określonym położeniu dostępu.

Program kursu obejmuje zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne z obsługi podestów ruchomych i ich konserwacji. W trakcie kursu omawiane są zasady bezpieczeństwa a także instrukcja obsługi podestów ruchomych przejezdnych. Po zdaniu egzaminu państwowego, kursant otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi podestów ruchomych przejezdnych.

Kurs na podesty ruchome jest prowadzony przez specjalistów z uprawnieniami UDT z wieloletnim doświadczeniem.

Jak wygląda kurs na podesty ruchome?

Kurs na podesty ruchome jest niezbędny dla osób, które chcą zdobyć kwalifikacje i umiejętności niezbędne do bezpiecznego korzystania z tego typu urządzeń. Podczas kursu uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności obsługi podestów ruchomych.

Podczas kursu na podesty ruchome uczestnicy poznają rodzaje podestów, ich budowę i zasady działania, a także wymagania bezpieczeństwa. Instruktorzy przedstawiają również procedury postępowania w przypadku awarii oraz sposoby na zapobieganie wypadkom.

W części praktycznej kursu uczestnicy mają możliwość nauczenia się obsługi różnych rodzajów podestów ruchomych, w tym podestów samojezdnych, przyczepionych i przysięgnikowych. Ćwiczenia praktyczne obejmują również prawidłową obsługę systemów sterowania, ustawianie podestu na równym i stabilnym gruncie oraz korzystanie z systemów zabezpieczeń.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat, który potwierdza uzyskanie kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do bezpiecznego korzystania z podestów ruchomych. Posiadanie certyfikatu jest często wymagane przez pracodawców, którzy zatrudniają pracowników do pracy na wysokości.

Kurs na podesty ruchome BHP Praktyk

Kurs na podesty ruchome to niezbędne szkolenie dla osób, które chcą zdobyć kwalifikacje i umiejętności potrzebne do bezpiecznego korzystania z podestów ruchomych. Kursy teoretyczne i praktyczne pozwalają na zdobycie wiedzy i umiejętności, które są niezbędne do obsługi różnych rodzajów podestów ruchomych. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu UDT, uczestnik otrzymuje certyfikat, który jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji i umiejętności.

Specjaliści z uprawnieniami UDT BHP Praktyk organizują grupowe szkolenia na podesty ruchome na terenie zakładu pracy klienta. Dostosowujemy się do potrzeb kursantów – zależnie od potrzeb. Rzetelnie przygotowujemy do egzaminu teoretycznego i praktycznego przed komisja UDT.

Jakie są korzyści z posiadania uprawnień na podesty ruchome?

Większa wartość rynkowa:

Uzyskanie uprawnień na podesty ruchome zwiększa wartość rynkową pracownika. Posiadanie takich kwalifikacji oznacza, że pracodawcy będą postrzegać daną osobę jako bardziej kompetentną, co z kolei zwiększa szanse na zatrudnienie oraz na wyższe wynagrodzenie.

Bezpieczeństwo pracy:

Uprawnienia na podesty ruchome gwarantują przestrzeganie norm bezpieczeństwa podczas pracy z tymi maszynami. Szkolenia z zakresu obsługi podestów ruchomych kładą nacisk na bezpieczne procedury, co pozwala uniknąć wypadków i potencjalnych strat materialnych.

Elastyczność:

Podesty ruchome są wykorzystywane w różnych branżach, takich jak budownictwo, energetyka, telekomunikacja czy reklama. Posiadanie uprawnień na te urządzenia daje pracownikowi większą elastyczność zawodową, umożliwiając wykonywanie różnorodnych zadań.

Zwiększenie produktywności:

Pracownicy z uprawnieniami na podesty ruchome są często bardziej efektywni w wykonywaniu swoich obowiązków. Dzięki umiejętnościom nabytym podczas szkolenia, są w stanie sprawniej i szybciej obsługiwać maszyny, co przekłada się na zwiększenie produktywności na stanowisku pracy.

Rozwój zawodowy:

Uprawnienia na podesty ruchome to jeden z elementów rozwijania umiejętności zawodowych. Inwestowanie w nowe kwalifikacje pokazuje zaangażowanie w rozwój zawodowy, co może prowadzić do awansów i nowych możliwości kariery.

Łatwiejsze zdobycie dodatkowych uprawnień:

Posiadanie uprawnień na podesty ruchome ułatwia zdobycie innych kwalifikacji związanych z obsługą maszyn budowlanych czy urządzeń transportu bliskiego. W ten sposób pracownik może szybciej rozbudować swoje kompetencje, co z kolei zwiększa jego atrakcyjność na rynku pracy.

Jak wygląda egzamin na podest ruchomy?

Pierwszym etapem egzaminu na podest ruchomy jest część teoretyczna. W tym fragmencie sprawdzana jest wiedza zdobyta podczas kursu. Egzaminator może zadać pytania dotyczące zasad bezpieczeństwa, rodzajów podestów ruchomych, ich budowy oraz właściwej obsługi. Przygotowując się do egzaminu teoretycznego, warto dokładnie przejrzeć materiały szkoleniowe i zrozumieć kluczowe pojęcia. W części teoretycznej egzaminowany pisze test składający się z 15 pytań (na minimum 11 pytań należy odpowiedzieć prawidłowo).

Drugi etap egzaminu na podest ruchomy to część praktyczna, która polega na obsłudze maszyny pod nadzorem egzaminatora. Zdający musi wykazać się biegłością w operowaniu podestem ruchomym, umiejętnością identyfikacji elementów maszyny oraz znajomością procedur kontrolnych przed uruchomieniem podestu. Podczas egzaminu praktycznego na podest ruchomy, zdający musi wykonać serię zadań egzaminacyjnych. Mogą one obejmować m.in. sprawdzenie stanu technicznego maszyny, kontrolę poziomu oleju hydraulicznego, uruchomienie podestu oraz przeprowadzenie różnych manewrów, takich jak podnoszenie, opuszczanie, obracanie czy przesuwanie.

Zdobycie uprawnień UDT na podesty ruchome

Kluczowym aspektem egzaminu na podest ruchomy jest bezpieczeństwo. Egzaminator zwraca uwagę na to, czy zdający przestrzega zasad bezpieczeństwa, stosuje się do procedur kontrolnych i potrafi prawidłowo zareagować na sytuacje awaryjne. Dlatego niezwykle istotne jest przyswojenie wiedzy z zakresu bezpiecznej pracy z podestami ruchomymi.

Po zakończeniu egzaminu na podest ruchomy, zdający otrzymuje informację o wyniku. W przypadku pomyślnego zaliczenia obu części egzaminu, osoba ta uzyskuje uprawnienia do obsługi podestów ruchomych. Warto pamiętać, że w przypadku niepowodzenia można podejść do egzaminu ponownie, po wcześniejszym uzupełnieniu wiedzy i praktyki.

podest ruchomy przejezdny - podnośniki nożycowe
podest ruchomy przejezdny - podnośniki nożycowe

Podstawy prawne szkolenia na podesty ruchome przejezdne

  • ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o Dozorze Technicznym
  • Rozporządzenie Rady Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużenia okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

Skontaktuj się

Masz jakieś pytanie? Chcesz się zapytać o konkretny termin? Nie jesteś pewny co do jakiejś kwestii?

Wypełnij formularz napisz lub zadzwoń!

+48 793 005 828

biuro@bhp-praktyk.pl

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych