Kurs HDS zakończony egzaminem uprawnia do obsługi żurawi samochodowych typu HDS przenośnych – obsługi żurawi przeładunkowych, przewoźnych lub leśnych. Cel kursu HDS to przygotowanie kursanta zarówno do pracy na maszynach, jak i pomoc w zdobyciu pozytywnego wyniku na egzaminie. Kurs HDS realizowany jest na podstawie specjalnie opracowanego programu szkoleniowego, z pełną akceptacją Urzędu Dozoru Technicznego.

Praca na stanowisku operatora HDS

Praca operatora HDS polega na obsłudze żurawi HDS (ang. Hydraulic Loading System), które służą do transportu i układania ładunków, na przykład w firmie transportowej. Operator żurawi odpowiada za bezpieczne i efektywne użytkowanie sprzętu, w tym kontrolowanie jego funkcji, dbanie o stan techniczny i realizowanie przeglądów okresowych. Wymagana jest znajomość regulacji i procedur bezpieczeństwa, a także umiejętność pracy z różnego rodzaju ładunkami.

Jakie wymagania trzeba spełniać aby obsługiwać żurawie HDS?

Uczestnik szkolenia na HDS musi mieć podstawowe wykształcenie, ukończone 18 lat życia oraz brak zdrowotnych przeciwwskazań do pracy potwierdzony odpowiednimi badaniami.

Jak wygląda szkolenie hds?

Celem kursu HDS jest przeszkolenie przyszłych operatorów z zakresu bezpieczeństwa i obsługi żurawi HDS. Na kurs na hds składają się zarówno zajęcia teoretyczne jak i zajęcia praktyczne. Na kursie HDS poznasz poniższe zagadnienia:

 • ogólne wiadomości o żurawiach HDS
 • informacje o dozorze technicznym
 • podział żurawi na typy: przeładunkowe, przewoźne, leśne
 • budowa żurawi
 • zakres obowiązków operatora żurawi
 • bezpieczeństwo i higiena pracy

Odbędziesz także zajęcia praktyczne na żurawiu. Kurs kończy się egzaminem państwowym pozwalającym zdobyć uprawnienia HDS.

Jak wygląda egzamin UDT na HDS?

Egzamin UDT przed inspektorem urzędu dozoru technicznego pozwala zdobyć uprawnienia HDS tym, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe. Uprawnienia na żurawie HDS w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT wydawane są bezterminowo. Otrzymanie zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawnia do obsługi HDS żurawi przenośnych – przeładunkowych, przewoźnych lub leśnych.

Egzamin HDS – część teoretyczna i praktyczna

Egzamin na HDS dzieli się na część teoretyczną i praktyczną. Teoria składa się z 15 pytań dotyczących m.in.:

 • budowy HDS
 • obowiązków operatora
 • środków ostrożności i zasad BHP
 • zachowań w sytuacjach kryzysowych
 • zasad działania miejsca pracy

Aby otrzymać wynik pozytywny egzaminu teoretycznego, należy udzielić przynajmniej 11 poprawnych odpowiedzi. Test ten jest testem jednokrotnego wyboru. Druga część egzaminu obejmuje część praktyczną, czyli umiejętność obsługi żurawi HDS.